Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding/offerte uitgaande van en op elke overeenkomst aangegaan door NV ELEMAT ENGINEERING (KBO 0413114882), met zetel te Prins de Merodelaan 22/3, 3271 Averbode, hierna genoemd NV Elemat Engineering.
1.2. De opdracht van de opdrachtgever geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden van NV Elemat Engineering; Bijzondere van de voorwaarden van NV Elemat Engineering afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen; NV Elemat Engineering aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractanten en/of derden als zulks schriftelijk en nadrukkelijk is overeengekomen;
Artikel 2. Offertes – bestellingen – overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;
2.2. Behoudens andersluidend beding zijn de offertes geldig gedurende één maand vanaf de datum dewelke op de offerte is vermeld; Na deze periode kan de opdrachtgever geen aanspraak meer maken op de vermeldingen van eender welke aard dan ook, dewelke in de offerte vermeld werden;
2.3. Een bestelling is slechts bindend, indien deze schriftelijk aanvaard wordt door NV Elemat Engineering. Het voorwerp van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk werd bepaald; Meerwerken en/of wijzigingen, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, worden bijkomend gefactureerd.
Artikel 3. Prijzen
3.1. Prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief B.T.W.; Elke verhoging van het B.T.W.- tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de opdrachtgever vallen;
Artikel 4. Annuleren
4.1. Indien de opdrachtgever de bestelling annuleert, is hij gehouden tot betaling aan NV Elemat Engineering van het op dat ogenblik reeds gepresteerde werk met daarnaast een minimum van 50% van het nog te factureren saldo van de overeengekomen prijs ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, onverminderd het recht van NV Elemat Engineering om hogere schadevergoeding en/of de volledige nakoming van de overeenkomst, dan wel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen;
Artikel 5. Betaling
5.1. De facturen zijn betaalbaar te Averbode of Waanrode, uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum of contant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen; Indien de factuur niet op vervaldatum is vereffend, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opeisbaar, berekend aan 12% op jaarbasis;
5.2. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde opdrachtgever;
5.3. Indien de factuur op vervaldag onbetaald blijft, zal het saldo worden verhoogd met een schadebeding van 15 %, met een minimum van 125,00 €, zulks onverminderd de intresten zoals vermeld in art. 5.2;
5.4. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze clausule geen toepassing is van art. 1023 Gerechtelijk Wetboek, doch wel van art. 1226 Burgerlijke Wetboek;
Artikel 6. Leverings- en uitvoeringstermijnen
6.1.Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, worden de uitvoeringstermijnen slechts ter indicatie gegeven en zijn zij geenszins bindend;
6.2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en correct aanleveren van alle noodzakelijke informatie en alle nodige documenten.
Artikel 7. Exceptie van niet-uitvoering – retentierecht
7.1. NV Elemat Engineering behoudt zich het recht voor zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling haar prestaties op te schorten in geval van een onbetaald gebleven factuur.
7.2. NV Elemat Engineering behoudt zich een rententierecht voor op de af te leveren rapporten en documentatie, in geval van een onbetaald gebleven factuur;
Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. NV Elemat Engineering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor menselijke schade, bedrijfs- en/of gevolgschade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de door NV Elemat Engineering geleverde prestaties;
8.2. Er wordt geen aansprakelijkheid en/of gehoudenheid aanvaard voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van de opdrachtgever en zijn juridische dan wel feitelijke aangestelden, fouten en/of gebreken in de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie en documentatie, of enige andere externe oorzaak;
8.3. Iedere aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van NV Elemat Engineering is steeds beperkt tot het bedrag van de betreffende factuur, exclusief B.T.W., zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade;
Artikel 9. Ontbinding
9.1. NV Elemat Engineering is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling, door eenvoudige aangetekende kennisgeving aan de opdrachtgever, in volgende gevallen: bij faillissement, gerechtelijk akkoord of in vereffeningstelling van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen op de vervaldag niet naleeft; indien alles erop wijst dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal naleven;
9.2. Bij ontbinding van de overeenkomst met toepassing van het eerste lid zal de opdrachtgever gehouden zijn tot betaling aan NV Elemat Engineering van het op dat ogenblik reeds gepresteerde werk met daarnaast een minimum van 50% van het nog te factureren saldo van de overeengekomen prijs ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, onverminderd het recht van NV Elemat Engineering om hogere schadevergoeding en/of de volledige nakoming van de overeenkomst, dan wel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen;
Artikel 9. Intellectuele eigendom
Alle documenten aan de opdrachtgever verstrekt, inclusief de offertes en voorbereidende studies, zijn strikt vertrouwelijk en zullen door de opdrachtgever niet aan derden bekend worden gemaakt, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de NV Elemat Engineering.

Artikel 10. Toepasselijk recht – Bevoegdheid
10.1. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht;
10.2. Voor alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, bevoegd;